m2 Logo

Posredovalnica sob m2 je projekt Zavoda Študentska svetovalnica.

m2 je brezplačni iskalnik oglasov najemniških stanovanj za mlade in študente (ter ostale Ljubljančane) in deluje v okviru Zavoda študentska svetovalnica, ki ga najdete v centru Ljubljane (Kersnikova ulica 4).

Vse dejavnosti Zavoda:

 • Svetovanje in informiranje za mlade in študente
 • Prehodna namestitev za socialno ogrožene mlade in študente (Namestitve Srce)
 • Delavnice in izobraževanja
 • Posredovalnica sob m2

Zgodovina

Zavod Študentska svetovalnica je bil ustanovljen novembra 2009, z namenom pomagati študentom na njihovi študijski poti. Izkušnje pri delu pa smo si nabirali že veliko prej. Naša zgodovina namreč sega v leto 1989, ko je bila na Pravni fakulteti v Ljubljani ustanovljena Služba pravne pomoči za študente (SPPŠ). Z ustanovitvijo Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani se je SPPŠ preselila pod streho te organizacije, kmalu pa se je ob pravni pomoči za študente (SPPŠ) pojavila še 'sestrica' – Študentska svetovalnica, namenjena bolj socialnim vprašanjem. Združitev obeh svetovalnih služb, SPPŠ in Študentske svetovalnice, pod eno streho – Svetovalnico za vse študente, je bila logična posledica, osamosvojitev stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani v samostojni zavod leta 2009 pa prav tako. 

 

Pravila in pogoji delovanja m2

 1. Posredovalnica sob m2 (v nadaljevanju m2) je projekt Zavoda Študentska svetovalnica (v nadaljevanju Zavod).
 2. V okviru m2 Zavod zainteresirani osebi zavezuje v skladu s temi pravili objaviti podatke o stanovanjih ali prostorih in o njihovih lastnikih, ki jih Zavodu za objavo posreduje zainteresirana oseba. Zavod se zavezuje objaviti le podatke v zvezi s stanovanji oziroma prostori v mestni občini Ljubljana in sosednjih občinah.
 3. Zavod v skladu s Pravilnikom o zaračunavanju storitev in sprejetim cenikom določene storitve v okviru m2 zaračunava.
 4. Zavod objavlja te podatke preko spletnih strani ali na drug ustrezen način.
 5. Če zainteresirana oseba ni lastnik stanovanja ali prostorov, mora za objavo vseh podatkov pridobiti izjavo lastnika, da je seznanjen s temi pogoji in z njimi soglaša, ter jo pred objavo posredovati Zavodu.
 6. Šteje se, da zainteresirana oseba oziroma lastnik s posredovanjem podatkov Zavoda soglaša z objavo podatkov o velikosti stanovanja oziroma prostorov, predvidenem številu uporabnikov stanovanja in občini oziroma četrtni skupnosti, brez omejitve dostopa. Glede objave podatkov o lastniku se šteje, da zainteresirana oseba oziroma lastnik soglaša z njihovo objavo uporabnikom, kakor tudi z morebitnim nadaljnjim posredovanjem teh podatkov s strani uporabnika ali tretjih oseb.
 7. V primeru prejema večih pritožb na latnika stanovanja si Zavod pridržuje pravico, da zavrne objavo oglasa.
 8. Zainteresirana oseba oz. lastnik je seznanjen s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda dosegljivim na spletni strani  oz. v fizični obliki v pisarnah Zavoda.
 9. Zavod odgovarja za pravilno objavo posredovanih podatkov. Za resničnost podatkov o lastniku ali stanovanjih oziroma prostorih odgovarja zainteresirana oseba, ki je Zavodu podatke posredovala.
 10. Zavod ne odgovarja za škodo, ki bi zainteresirani osebi, lastniku ali uporabniku nastala zaradi objave ali uporabe podatkov v skladu s temi pravili. Zavod zlasti ne odgovarja, če med lastnikom in uporabnikom oziroma tretjo osebo ne pride do sklenitve najemne pogodbe, niti ne odgovarja za izpolnitev najemne pogodbe, ki je bila sklenjena med lastnikom in uporabnikom oziroma tretjo osebo zaradi uporabe podatkov objavljenih v okviru m2.